Home

Jämställdhetsplan

En jämställdhetsplan eller plan för aktiva åtgärder är en handlingsplan för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.. I planen samlar ni de aktiviteter eller åtgärder ni ska göra Jämställdhetsplaner och förebyggande arbete, alla större företag behöver en jämställdhetsplan. Du som är arbetsgivare måste arbeta aktivt och målinriktat för att förhindra könsdiskriminering och för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Du ska göra det i samverkan med d

Kravet på en jämställdhetsplan ersattes 2017 av en skyldighet för arbetsgivare att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering för alla sju diskrimineringsgrunder Vilka företag måste göra en jämställdhetsplan? För företag med minst 25 anställda gäller att de måste upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år.; För företag med mindre än 10 anställda krävs inte en jämställdhetsplan men företaget måste enligt lagen bedriva målinriktat jämställdhetsarbete.; För företag med mellan 11 och 24 anställda så. En jämställdhetspolicy är en deklaration av att man i organisationen vill att kvinnor och män ska behandlas lika. Det finns inget krav på en sådan, till skillnad från kravet på en jämställdhetsplan för organisationer med 25 anställda eller fler (vid det senaste kalenderårsskiftet, se Diskrimineringslagen) Denna jämställdhetsplan gäller för perioden 2019-02-01 till och med 2021-01-31. Planen gäller för Sotenäs kommun och innehåller en kartläggning, målsättningar och aktiviteter för jämställdhetsarbete. Jämställdhetsplanen har arbetats fram i samverkan mellan följande personer

Jämställdhetsplan - vad är det? - Jämställdhetsplan 202

Jämställdhetsplan mall. Att använda en riktigt bra jämställdhetsplan mall för din nya plan är ett enkelt sätt för dig att snabbt få en komplett jämställdhetsplan färdig. Med hjälp av en mall får du koll på vad din jämställdhetsplan ska innehålla. Den fungerar som ditt stöd när du ska skriva din plan En jämställdhetsplan är en handlingsplan för att främja lika villkor för kvinnor och män på arbetsplatsen. Målet är att öka jämställdheten i arbetslivet.. Att ta fram en jämställdhetsplan är ett sätt att motverka skillnader i kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden För att uppmärksamma att Pekingplattformen fyller 25 år i år lanserar Jämställdhetsmyndigheten en informationskampanj som riktar sig främst till unga vuxna Skyldighet att uppgöra jämställdhetsplan . Om antalet anställda i anställningsförhållande hos en arbetsgivare regelbundet är minst 30, skall arbetsgivaren genomföra åtgärderna för främjande av jämställdheten i enlighet med en jämställdhetsplan som görs upp årligen och som särskilt gäller lön och andra villkor i anställningsförhållandet

En bra arbetsmiljö är viktigt för att kvinnor och män ska få möjlighet att kunna arbeta längre och utan risk för ohälsa. Idag har kvinnor högre sjukfrånvaro än män, medan män råkar ut för fler dödsolyckor Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen. För att möjliggöra ett jämställt arbetsliv behöver ofta åtgärder vidtas Vägledning och tips som guidar dig i arbetet med att förebygga diskriminering på jobbet. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021-2025. Kommunstyrelsen beslutade 2018 att det skulle tas fram en handlingsplan för jämställdhet i Hässleholms kommun. Kommunledningsförvaltningen har samordnat arbetet med att ta fram förslag till en lokal jämställdhetsplan för perioden 2021-2025 Från 1.1.2017 ska alla inom den grundläggande utbildningen ha en operativ jämställdhetsplan. Vi erbjuder stöd och inspiration för att integrera jämställdhet i hela skolans verksamhet

JämO har upphört som myndighet. Den 1 januari 2009 slogs myndigheten samman med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen till Diskrimineringsombudsmannen, DO.Samtidigt ersattes de gamla lagarna med ny lagstiftning Jämställdhetsplan för GöteborgsOperan 2015-2017 2 Alla medarbetare har ett ansvar att ta del av information och att följa GöteborgsOperans riktlinjer enligt denna plan för att främja jämställdheten och förhindra kränkande särbehandling. Revidering och uppföljning GöteborgsOperans Jämställdhetsplan revideras vart tredje år Här får du bland annat råd om vad du tänka på när du tar fram en jämställdhetsplan. Gå till sök Hoppa till huvudinnehåll Gå till huvudmeny Bli medlem. Main navigation. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd. Undermenyn har 24 alternativ delat på. IKEAs hållbarhetsstrategi People & Planet Positive lanserades 2012 med ambitiösa mål för att omvandla vår affärsverksamhet och livet hemma för människor över hela världen. Vi har gjort stora framsteg sedan dess, men vår snabbt föränderliga värld kräver ännu ambitiösare mål och snabba åtgärder Vår framgång är i högsta grad avhängig våra medarbetares kompetens och engagemang. SSAB arbetar globalt och har cirka 15 000 medarbetare med olika demografisk bakgrund i mer än 50 länder. Att dra nytta av denna mångfald är en förutsättning för att, i enlighet med vår strategi, kunna ge en överlägsen kundupplevelse

Jämställdhetsplan - jamombud

 1. Jämställdhetsplan. engcon group anser att alla medarbetare, kunder och externa parter oavsett kön, etniskt ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller funktionshinder ska delta i arbetslivet på lika villkor. Det är viktigt att människors lika värde respekteras
 2. ering på grund av kön. Dessutom fanns ett förbud mot sexuella trakasserier
 3. st 25 anställda (vid det senaste kalenderårsskiftet) är skyldiga att upprätta en skriftlig jämställdhetsplan varje år

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning Det finns också sex jämställdhetspolitiska delmål: En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer

Jämställdhetsplan behövs inte längre D

Jämställdhetsplan - vad är det som gäller egentligen

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till samhällsinflytande, ekonomiskt oberoende, utveckling i arbetet, samt en bra arbetsmiljö Universitetets verksamhet ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet Jämställdhetsplan. En jämställdhetsplan är ett verktyg för att främja jämställdhet i en organisation. Jämställdhetslagen definierar olika skyldigheter för arbetsplatser, läroanstalter och myndigheter att främja jämställdhet samt vad som ska ingå i en jämställdhetsplan. En organisation kan omfattas av flera skyldigheter

Jämställdhetsplan . Syftet med Lycksele kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Kontakta sidansvarig: Webmaster Uppdaterad den 5 februari 201 Priset Jämställdhetsbygget har startats av fyra unga tjejer och drivs tillsammans med Byggföretagen. Syftet är att hylla satsningar som har bidragit till en mer jämställd bygg- och anläggningsbransch 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.. Konstnärlig högskola som utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera och scenkons Jämställdhetsplan Tekniska Högskolans jämställdhetsplan löper 2016-2018, varefter den revideras. Tekniska Högskolans jämställdhetsarbete präglas generellt av

Jämställdhetsplan; Likabehandlingsplan; Vår historia; Plan för jämställdhet. Nacka musikskolas plan för jämställdhetsarbetet syftar till att ge kvinnor och män lika rättigheter, skyldigheter och utvecklingsmöjligheter En jämställdhetsplan eller plan för aktiva åtgärder är en handlingsplan för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arb.. Dokumentägare: HR-direktör Skapad: 2009-12-08 Reviderad: 2011-03-10 Inom AcadeMedia och dess dotterbolag ska jämställdhetsarbetet ingå som en naturlig och integrerad del i arbetet. Ansvariga chefer ska känna engagemang och aktivt delta i jämställdhetsarbetet mella Också en försummelse av skyldigheten av att uppgöra en jämställdhetsplan sanktioneras. Ändringar under den senaste tiden En revidering av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), dvs. jämställdhetslagen, trädde i kraft i början av 2015 som en del av totalrevideringen av lagen om likabehandling och anknytande lagar

Så här skapar ni er egen jämställdhetspolic

Försvarsmakten finns för att försvara Sverige och landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det pågår krig och konflikter Rektor har 2015-06-18 beslutat om Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015-2017 (dnr SU FV-1.1.2-1967-15). Dokumentet ersätter reviderad rektorsbeslut 2014-05-28 (dnr SU 609-0044-11) Välkommen till Nya Rydsskolan. Vi är en F-6 skola i närheten av Ryds centrum. Mer information om oss hittar du under fliken Om skolan. Där kan du bland annat läsa om våra kraftigt förbättrade resultat vad gäller elevernas meritvärde i årskurs 6. Rektor Caroline tackar för sig! Jag vill passa på att tacka alla för ett gott samarbete då jag denna vecka slutar mitt arbete som. Diskrimineringslagen ålägger alla arbetsgivare med fler än 25 arbetstagare att vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan och bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Planen ska dels klargöra vilka åtaganden som följer av lagar och uttalanden, dels formulera de mål som ska uppnås inom planperioden 2013-2015 Startsidan - De senaste nyheterna på salaallehanda.com - Lokala nyheter levererat av Mittmedia

Genusnytt | Jämställdism – det jämlika alternativet mellan

Malmö stad erbjuder stöd till föreningar som vill arbeta med jämställdhet och antidiskriminering. Tillsammans med er vill vi skapa ett föreningsliv där alla, oavsett kön, har lika rättigheter och möjligheter till en meningsfull fritid Jämställdhetsplan för IF Metall Kronoberg, Ljungby, år 2020 Jämställdhetspolicy IF Metall Kronoberg anser att kvinnor och män ska vara jämställda i samhälle och arbetsliv. Därför bedriver avdelningen ett aktivt arbete i den riktningen. Vår övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturli Jämställdhetsplan. Lycée Français Saint Louis 2019-2020 . LIKABEHANDLINGSPLAN ( Det här är en kort sammanfattning) Alla elever har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och förnedrande behandling i skolan

Aktiva Åtgärder - IF Metall - Västra SkaraborgComfort Hotel Umeå City | Rally Vännäs

jämställdhetsplan är att under perioden 2018-2020 ge Åbo Akademi redskap att som utbildningsinstitution, myndighet och arbetsgivare målmedvetet främja jämställdheten mellan könen gällande studier, arbete och anställningsvillkor samt att förhindra diskriminering och trakasserier Diskussionsfrågor om jämställdhet/ påståenden att diskutera Försök se till att diskussionsklimatet är öppet så att alla törs säga vad de verkligen tycker Jämställdhetsplan för Hyssna BTK Jämställdhetsplanen gäller för Hyssna BTK och är fastställd av styrelsen den 30:e april 2011. Styrelsens ambition är att jämställdhetsplanen ska ses över årligen och ändras vid behov. Bakgrund.

Mall för lokala handlingsplaner Mål (vad som skall göras) Åtgärder för att nå målet (hur) Ansvarig person för genomförandet (vem) Slutdatum fö Jämställdhet i föreningslivet innebär att flickor, pojkar, kvinnor och män har samma möjligheter till att delta, få inflytande över och utvecklas i föreningens verksamhet jämställdhetsplan. jämställdhetsplan, plan för jämställdhetsarbetet på en arbetsplats. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska arbetsgivare med minst 25 arbetstagare vart tredje år (19 av 130 ord

Video: Jämställdhet - Regeringen

Sop och städ | Synteleje Förskola

Sveriges jämställdhetspolitik - Jämställdhetsmyndighete

Jämställdhetsplan 2016-2018 3 (6) Arbetsgivaransvar Regionfullmäktige beslutar om inriktning av regionens jämställdhetsarbete såsom likabehandlingspolicy och jämställdhetsplan Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att uppföljning av det interna jämställd-hetsarbetet i regionen sker Arbetsgivaren ska fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden. Arbetsförhållande Jämställdhetsplan. Som ett led i Stockholms universitets arbete för ökad jämställdhet och kvalitet i forskningen, initierades jämställdhetsarbetet vid institutionen för astronomi 1994, d.

Förebygga diskriminering på arbetsplatsen D

Jämställdhetslag (1991:433) Svensk författningssamling

Jämställt Blekinge Nu. Jämställt Blekinge Nu är ett nätverk för arbetslivet och kompetensutvecklingen i länet Nätverket ska arbeta för att föra in viktiga perspektiv i organisationernas verksamhet och ser jämställdheten och likabehandlingen som ett medel för att uppnå bättre effekt av verksamheten.. Vi erbjuder utbildningar, ett sammanhang och forum för att fördjupa sig i. Jämställdhetsplan Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare, med tjugofem anställda eller fler, vart tredje år upprätta en skriftlig jämställdhetsplan. För att läsa vidare måste du vara inloggad och/eller ha ett förtroendeuppdrag. Resten av texten. Utvärdering av tidigare jämställdhetsplan Som en utvärdering och uppföljning av den föregående jämställdhetsplanen, daterad 2014-01-27 kan konstateras att nästan alla mål och aktiviteter blev uppfyllda. Detta har t.ex. blivit åtgärdat: Årliga utvecklingssamtal med närmaste chef

Jämställdhetsplan mal

Det är endast beträffande diskrimineringsgrunden kön som det finns uttalade krav på jämställdhetsplan, lönekartläggning och handlingsplan. Lagen säger dock att arbetsgivaren ska göra aktiva åtgärder och samverka när det gäller andra diskrimineringsgrunder. Sexuella trakasserier och kyrkans ansva Checklista för en jämställd vardag Vi har tagit fram en checklista som kan användas för att komma igång med samtal om hur jämställd vardagen är hos er Jämställdhetsplan 2015. Matematiska institutionen ska erbjuda studenter och anställda en god psykosocial miljö som inte ger grogrund för några former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling jämställdhetsplan utgår från Umeå kommuns åtagande som arbetsgivare och har därför ett medarbetarperspektiv (inre kvalitet). Förutom det övergripande jämställdhetspolitiska målet, jämställdhetsstrategin och denna jämställdhetsplan, finns styrande mål och dokument som anknyter till och kompletterar jämställdhetsarbetet Facklig feminism Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i näringspolitiska frågor inom förbundets organisationsområde. Förbundet ska därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet, jämställdhet och en feministisk grundsyn. Ur Hotell-och.

Hallands Golfförbunds Höstårsmöte | Hallands Golfförbund

Jämställdhetsplan - Wikipedi

Jämställdhetsutveckling. Utbildningen Jämställdhetsutveckling ger dig gällande lösningar för internt jämställdhetsarbete och hur ni kan arbeta personalinriktat med stöd i diskrimineringslagens krav om aktiva åtgärder och jämställdhetsplaner Här kan du spåra ditt paket med hjälp av försändelsens ID. Här finns även information om hur du med hjälp av vår app kan spåra paket. Spåra ditt paket här

Jämställdhetsmyndighete

Nordens minsta metropol och Ålands huvudstad bjuder på härligt folkliv sommartid och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året runt Dels så fick vi en kvalitetssäkrad jämställdhetsplan, men dina inspel gjorde också att vårt arbete med jämställdhet kunde konkretiseras ytterligare (från att vara på en teoretisk nivå till en mer praktisk/operativ nivå). Du är kunnig och trevlig och snabbt förstod vår affärskontext. - Erik Bustad, Centigo AB. Kontak Man måste förändras med omvärlden när det gäller mångfald och jämställdhet - det handlar om affärsmässig överlevnad. Branschen har fortfarande lång väg att gå och Peab är inget undantag

Naturskolan Marietorp 20111014 | Synteleje Förskola

Jämställdhetsplan - Arbetsgivarens ABC - yrittajat

Jämställdhetsplan Personalavdelningen Lilla Edets kommun Sida 2 av 11 Lilla Edets kommuns hållning Jämställdhet i Lilla Edets kommun handlar om att skapa lika rätt för kvinnor och män i frågor som rör arbete, anställning, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. I en jämställd organisation värdera Jämställdhetsplan 2019-2022 Besöksadress Stagneliusgatan 33 | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se 1 (17 Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions SSR:s jämställdhetsplan för 2017 Sámiid Riikkasearvi är en intresseorganisation för samiska samhällsfrågor med särskild inriktning mot rennäringen och de övriga samiska näringarna. SSR:s jämställdhetspolicy Jämställdhet berör båda könen. Det är en demokratifråga, kvinnor och män ska samma rättigheter och skyldigheter inom livets samtliga områden. Det kan t.ex. gälla.

I LIKE RADIO är 20 radiostationer i en och samma app. Rock, pop, elektroniskt, country eller dansband - vi har stationen för dig I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Jämställdhet innebär för oss att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden

Asgardgaming jämställdhetsplan. Övergripande mål: Jämnare könsfördelning på representativa och i beslutande positioner. Aktivt arbeta för att öka kompetensen i jämställdhet bland föreningens medlemmar Jämställdhet handlar om alla människors lika rätt, men är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla Beslutsärende - Jämställdhetsplan 2018 . Förslag till beslut • Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2018 enligt underlag redovisat i Bilaga 1, Styrelsehandling 8. BDNJUXQG . Förvaltningar och bolag ska varje år upprätta jämställdhetsplaner med åtgärder som främjar jämställdhet enligt Jämställdhetslagen

 • Flundrefiskar.
 • Krankenhaus dornbirn gynäkologie.
 • Stålspik betong.
 • Vad är veterans day.
 • Magicseaweed com forecast.
 • Driftstopp synonym.
 • Meetic argentina.
 • Familjeliv forum relationsproblem.
 • Nääs fabriker loftrum.
 • Dataset svenska.
 • Treat rotator cuff injury.
 • Kaptensbindel vilken arm.
 • Https www youtube com tyler1.
 • Catfish episodes.
 • Lrf medlemsnummer.
 • Världens största företag omsättning.
 • Vandrarhem trelleborg.
 • Syndicate twitter.
 • Burning man förekomster.
 • Radio bremen sportredaktion.
 • Gratis katter i eskilstuna.
 • E cigg laddar inte.
 • Läskedjor stanine.
 • Tallinn båt.
 • Parkering mårtenstorget lund söndagar.
 • Beagle in not vermittlung.
 • Elder scrolls online cost.
 • Umedalsallén 15.
 • Windows 10 hintergrundbild wiederherstellen.
 • Auroville.
 • Från larv till fjäril hur lång tid.
 • Hunger games ordning.
 • Semlor linköping.
 • Kinas huvudstad invånare.
 • Vilka grundämnen finns i bensin.
 • Funkar messenger utan facebook.
 • Koka ägg till äggpickning.
 • Chronisches schienbeinkantensyndrom.
 • En dag i tallinn.
 • Casino faktura bankid.
 • Paintball göteborg åldersgräns.